مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق iehfsj-v5n1p36-fa-1

لپتینحداکثر اکسیژن مصرفیمردان چاقمقاله پژوهشی6886-405849 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین سرم، شاخصهای آنتروپومتریک وحداکثر اکسیژن مصرفی مردان چاق غیرفعالپژمان معتمدی 1، حسین نیک رو 2، کیوان حجازی 2،*اس تادیار، گ روه فیزیول Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله iehfsj-v5n1p51-en-1

2 دانشجوی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد- واحد یزد، یزد، ایران108215423564 نویســنده مســئول: ناصــر صــدرا ابرقویــی، عضــو هیئــت علمــی، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، یــزد، ایــران. ایمیــل: sadra@uast.ac.irچکیدهمقدم ه: در کش ورهای مختل ف دنی ا؛ Read more…

By 92, ago