برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه iehfsj-v5n1p51-fa-1

2 دانشجوی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد- واحد یزد، یزد، ایران108215423564 نویســنده مســئول: ناصــر صــدرا ابرقویــی، عضــو هیئــت علمــی، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، یــزد، ایــران. ایمیــل: sadra@uast.ac.irچکیدهمقدم ه: در کش ورهای مختل ف دنی ا؛ Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله iehfsj-v5n1p51-en-1

2 دانشجوی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد- واحد یزد، یزد، ایران108215423564 نویســنده مســئول: ناصــر صــدرا ابرقویــی، عضــو هیئــت علمــی، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، یــزد، ایــران. ایمیــل: sadra@uast.ac.irچکیدهمقدم ه: در کش ورهای مختل ف دنی ا؛ Read more…